Istanbulkonvensjonen

Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner – Istanbul-konvensjonen – består av 10 kapitler og de 4 første gir særlige føringer for kommunenes voldsarbeid.

<tilbake>

Følgende artikler er spesielt relevante:

  • Artikkel 3 bokstav a og b gjengir definisjoner av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.
  • Artikkel 7 til artikkel 9 gir rammer for at stat og kommune kan føre en helhetlig og samordnet politikk, inkludert tilstrekkelig ressurser og samarbeid med frivillige organisasjoner.
  • Artikkel 12 nr. 3 trekker fram behovet for forebygging hos personer med særlige behov.
  • Artikkel 15 er om opplæring av fagfolk.
  • Hele kapittel IV om vern og støtte er viktig; hvorav Artikkel 18, 19, 23 og 25 er om plikter for å verne utsatte voksne og barn mot nye voldshendelser samt informasjon om tilgjengelig hjelp og bistand.

Les mer om Istanbulkonvensjonen på Lovdatas sider.

<tilbake>