1.6 Involver relevante aktører

Relevante aktører må involveres tidlig i prosessen, både i og utenfor kommunens tjenesteapparat.

Ledere, kompetanseplaner og budsjettprosesser

Innledningsvis bør lederen for arbeidsgruppen ha dialog med lederne av de ulike tjenesteområdene for å få synspunkter på hvilke områder i voldsarbeidet den enkelte tjeneste ønsker/trenger å videreutvikle. Dette må sees i sammenheng med tjenestenes kompetanseplaner og kompetansebehov, samt hvordan kompetansehevende tiltak skal finansieres. Et egnet fora for dette kan være ledergruppemøte.

Relevante råd/utvalg

I oppstartfasen kan det kan være nyttig at arbeidsgruppen henvender seg til lederne av relevante utvalg og råd og ber om at informasjon om handlingsplanarbeidet blir satt opp som en egen møtesak. Utvalgene bes gi innspill til hvordan de ønsker å bli informert eller involvert i det videre arbeidet. Aktuelle utvalg som alle kommuner har er:

  • eldreråd
  • råd for personer med funksjonsnedsettelse
  • ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom
  • politiske utvalg knyttet til helse, skole og oppvekst
  • politiråd

Andre ressursmiljøer

Ideelle og frivillige organisasjoner og tiltak som har tilbud til utsatte, utøvere eller andre berørte, eller som er engasjerte i problemstillinger knyttet til vold i nære relasjoner, bør også involveres. Eksempler er Alternativ til vold, brukerorganisasjoner, idrettsforeninger eller annen foreningsvirksomhet.