Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet med store konsekvenser både for den som utsettes direkte og for den som lever med vold.

Vold i nære relasjoner kjennetegnes av at den utsatte har en nær relasjon til den som utøver volden. Det byr på noen helt spesielle utfordringer. Utsatt og utøver vil ha følelsesmessige bånd til hverandre og den utsatte kan i tillegg være økonomisk og materielt avhengig av voldsutøveren. Det kan derfor være vanskelig å bryte ut av et voldelig forhold. Vold er alvorlig kriminalitet som rammer den utsatte hardt og frarøver barn en trygg oppvekst.

Frihet fra vold: Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner (2021-2024)

Hvem er veilederen for?

Veilederen skal være et hjelpemiddel for kommuner som skal utarbeide kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Om veilederen

Veilederen er en oppdatering, revidering og videreutvikling av den tidligere veilederen for kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Den er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med representanter fra de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Alternativ til vold (ATV), Kirkens bymisjon, Redd Barna og TryggEst.

Veilederen er utviklet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og er tiltak 21 b i Frihet fra vold: Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner (2021-2024). Veilederen ble lansert i mars 2022.