2.7 Plan for implementering

Ledermøter samt seksjons- eller enhetsmøter kan være gode forum å diskutere hvordan tiltakene kan implementeres på en effektiv og holdbar måte. I plan for implementering bør handlingsplanen inngå som tema på ledermøter og personalmøter minst to ganger i året.

I utarbeidelsen av planen settes innsatsområdene og målene opp i prioritert rekkefølge. Deretter følger tiltakene med tidsangivelser samt stillingstittel og tjenestested for den som er ansvarlig for å iverksette tiltaket. I planen for implementering bør arbeidsgruppen ta kontakt med ledere av andre prosjekter eller tjenester som berører voldsarbeidet for å rådføre seg om noen av tiltakene kan samkjøres (eks. TryggEst – vern av risikoutsatte voksne, Bedre tverrfaglig innsats (BTI) eller Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)).

I plan for implementering bør det legges inn en midtveis-evaluering med relevante tjenester og samarbeidspartnerne. Dette for å kunne justere tiltak eller tidsplan der det ansees som nødvendig.

Det må gis konkret og konsis informasjon om handlingsplanen som en del av implementering – se punkt 4.4 informasjon under implementering og oppfølging.