4.1 Kvalitetssikring administrativt og politisk

Når arbeidsgruppen(e) har utarbeidet utkast til handlingsplan, sender arbeidsgruppelederen utkastet til den til den administrative ledelsen som vil ta prosessen videre.

Kommunens administrasjon vil kvalitetssikre at:

 • Planen er iht. mandatet.
 • Planens satsingsområder, mål, tiltak og tidsplan er realistisk og gjennomførbar;
  ev. bes arbeidsgruppen om ytterligere tiltak eller justering.
 • Planen oppfyller kommunens lovpålagte plikter for voldsarbeidet.
 • Arbeidsgruppens forslag til implementering av planen;
  sees i sammenheng med allerede igangsatte tiltak/program/tjenester.
 • Det utarbeides et dokument som beskriver hvordan de ulike tjenestene skal rapportere til administrasjonen på tiltak som igangsettes/gjennomføres/avsluttes; sees i sammenheng med etablerte rapporteringsrutiner (årshjulet).
 • Planen sendes ut på høring iht. kommunens rutiner.
 • Innkomne høringsuttalelser forelegges arbeidsgruppen for vurdering;
  arbeidsgruppen gir tilbakemelding om ev. endringer/tilføyelser i planutkastet.