2.6 Fokus i handlingsplanen

I handlingsplanen bør det komme tydelig frem hva det kommunale voldsarbeidet skal fokusere på. Fokuset i handlingsplanen kan være ulike typer vold, overgrep eller forsømmelser innen grupper av utsatte som også kan inkludere utøvere.

Vold i nære relasjoner er et vidt begrep og selv om ikke handlingsplanen skal beskrive ulike definisjoner og tradisjoner innen voldsarbeidet, er det viktig at handlingsplanen angir hva som er denne planens fokus for voldsarbeidet.

Tradisjonelt har handlingsplanene hatt mange universelle tiltak for å forebygge vold og overgrep og spesielt blant barn og unge. Indikativ forebygging ved å styrke tjenestetilbudet for å unngå at utsatte barn og voksen blir utsatt for nye hendelser, har vært mindre fremtredende.

Nære relasjoner beskrives i straffeloven som primært avgrenset til nær familie, slekt eller noen i samme hushold. Det er imidlertid vanlig at andre personer som den utsatte har tillit til, også blir inkludert i begrepet nær relasjon.

Les mer om vold i nære relasjoner på dinutvei.no

Referanser

  1. Straffeloven. (2005). Lov om straff (LOV-2005-05-20-28). Lovdata. Hentet 07.01.2022.