Hjelpeapparatet

Foruten statlige, fylkeskommunale og kommunale tilbud som krisesentre, familievernkontor, barnevern og Statens barnehus, er følgende eksempler på hjelpetilbud som kan være aktuelle.

  • Nok.- eller SMISO-sentrene – et sted der kvinner, menn og ungdom som har vært utsatt for seksuelle overgrep, kan få støtte til å bearbeide det de har vært utsatt for, gjennom hjelp til selvhjelp. Sentrene er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.
  • DIXI Ressurssenter mot voldtekt – arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og pårørende. Tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper.
  • Alternativ til vold – Et behandlings- og kompetansesenter på vold. Tilbyr behandling til alle medlemmer av familien; både utøvere av vold, voldsutsatte voksne og barn, og ungdommer med volds- og aggresjonsproblemer.
  • TryggEst – vern av risikoutsatte voksne – Kommunale TryggEst-team skal hjelpe fagpersoner med å håndtere situasjoner der du mistenker at en risikoutsatt voksen er utsatt for vold eller overgrep.
  • Vern for eldre – Nasjonal kontakttelefon. Har kunnskap om overgrep og krenkelser mot eldre, og gir støtte, råd og veiledning og informerer om aktuelle hjelpeinstanser ved behov.
  • Støttesenter for kriminalitetsutsatte – gir hjelp og veiledning for utsatte for for eksempel vold, seksuelle overgrep eller krenkelser av ens personlige frihet.
  • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) – tilbyr gratis rettshjelp gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.

Se for øvrig oversikt over hjelpetilbud på dinutvei.no