4.5 Evaluering

Evalueringsarbeidet igangsettes av kommunens administrative ledelse i henhold til politiske vedtak samt interne rutiner for evaluering av kommunale planer.

Effektevaluering er ikke anbefalt da det er svært ressurskrevende samt vanskelig å gjennomføre innen et komplekst og komplisert område som vold i nære relasjoner.

Etablere arbeidsgruppe

 • Det etableres en arbeidsgruppe for å igangsette evalueringen, ev. benyttes ressursgruppen for implementeringen også i prosessen for evaluering.
 • Gruppen må få retningslinjer for hva som ønskes vektlagt i evalueringen, når den skal være avsluttet samt tilgjengelige ressurser for evalueringsprosessen (arbeidstid, forpliktende involvering fra ledere i andre tjenester, øvrige ressurser).

Evalueringen kan fokusere på

 • om tiltakene i handlingsplanen er igangsatt i alle de nevnte tjenestene.
 • hvordan gjennomføringen av tiltakene har vært i de ulike tjenestene
  (eks. hvor mange av de ansatte har deltatt på kompetansehevende tiltak, om retningslinjer er utarbeidet, om det er etablert rutinger med interne og eksterne samarbeidspartnere).
 • hvilke tiltak som ikke har blitt gjennomført og grunner til dette.
 • hvilke innsatsområder som har fått god måloppnåelse.
 • hvilke innsatsområder som har lavere måloppnåelse enn forventet.
 • tilbakemelding fra de lovpålagte kommunale rådene, eksterne samarbeidspartnere og frivillige organisasjoner om hva de mener fungerer godt i voldsarbeidet og hva som trenger ytterligere styrking.
 • vurdering fra kommunens administrasjon om voldsarbeidet i handlingsplanperioden har oppfylt de lovpålagte forpliktelsene.

Resultatene vil være førende for administrasjonens anbefalinger til kommune-/bystyret om handlingsplanen om vold i nære relasjoner bør fornyes med oppdatering av nye og pågående satsingsområder, eller om det er behov for en mer omfattende revidering før handlingsplanen mot vold i nære relasjoner vedtas for neste planperiode.