1.4 Arbeidsgruppe(r)

Når politisk mandat for arbeidet med en kommunal handlingsplan er vedtatt, er det kommuneadministrasjonens oppgave å etablere en arbeidsgruppe for det videre arbeidet. Arbeidsgruppen må settes sammen slik at alle brukergrupper i kommunen blir ivaretatt.

Sammensetningen av arbeidsgruppen bør

 • avspeile faglig bredde og omfatte tjenester, inkludert ideelle og frivillige tiltak, med ulike typer oppgaver
 • være relevant med tanke på tjenestetilbudet for voldsarbeidet i kommunen.

Deltakelse i arbeidsgruppen må være forankret på ledernivå og være avklart med gruppemedlemmets nærmeste leder. Videre må leder og medlemmer av arbeidsgruppen avklare tidsramme for arbeidet og gis nødvendig avlastning for andre arbeidsoppgaver.

Arbeidsgruppen bør innledningsvis

 • utarbeide en prosjekt- og tidsplan for arbeidet med planen
 • skape felles forståelse av oppdraget og sikre at alle bidrar
 • avklare om det er hensiktsmessig at arbeidsgruppen består av to eller flere faglige undergrupper som kan arbeide parallelt med spesifikke utfordringer knyttet til
  –   barn og unge
  –   voksne og eldre
  –   spesielt risikoutsatte grupper
 • utarbeide en plan for informasjon og dialog med aktuelle fagmiljøer og administrativ ledelse fra oppstart til planen er vedtatt.