Mal for handlingsplan

På dette tidspunktet i prosessen har du/dere nok materiale til å begynne å skrive ut handlingsplanen. Nedenfor har vi laget et forslag til mal for handlingsplan.

Mal for veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

 • Foreliggende mal er et forslag. Kommunen/bydelen kan ha interne retningslinjer/anbefalinger for utforming av handlingsplaner.
 • En handlingsplan skal omsette ord og planer til konkrete handlinger. Handlingsplanen er ikke en lærebok om vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner som fenomen er godt beskrevet en rekke andre steder både på nettet og i trykte kilder. Vi anbefaler å vise eller lenke til disse framfor å bruke tid og krefter på egenproduserte bolker om vold i nære relasjoner i handlingsplanen, se for øvrig punktet «Ressurser» i menyen.

 

Forsiden inneholder tittel og eventuelt undertittel på planen. Det er viktig at tidsperioden planen gjelder for, samt dato for når den er vedtatt av kommune- eller bystyret, også framgår.

 

Forordet har en kort begrunnelse for hvorfor kommunen ønsker en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Her bør mandatet for gruppen som har utarbeidet planen, jf. punkt 1.3 Forankring og mandat, gjengis, og det bør gå fram hvem som har deltatt i utarbeidelsen av planen, jf. punkt 1.4 Arbeidsgruppe(r).

Denne listen skal kun inneholde innsatsområder og tiltak, og kan skrives til slutt når resten av innholdet i handlingsplanen er ferdigstilt. Den kan gjerne settes opp som tabell hvor:

Innledningen bør være kort. Innledninger blir ofte best hvis de skrives når resten av innholdet er ferdigstilt.

 

Innledningen kan begynne med å sette vold i nære relasjoner i et nasjonalt perspektiv, for deretter å ha fokus på lokale og regionale forhold som har betydning for planen. Innledningen bør redegjøre for situasjonsbeskrivelsen som fremkom under 2.1 Kartlegging og inneholde:

 • Styrker og mangler i kommunens voldsarbeid i dagens situasjon.
 • Befolkningen i kommunen – spesielle grupper knyttet til alder eller tematikk som er av betydning for tjenesteutviklingen.
 • Andre kommunale planer som har betydning for voldsarbeidet (eks. folkehelseplanen).
 • Strategiske lokalpolitiske områder som handlingsplanen bør ta hensyn til.
 • Tiltak/innsatsområder i den nasjonale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner som bør inkluderes i den kommunale planen.
 • Sentrale temaer for handlingsplanen
 • Rammene for den kommunale/interkommunale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner

Dette kapittelet kan begynne med en redegjørelse for hvilke innsatsområder som er aktuelle for kommunens voldsarbeid, hvilke innsatsområder som vektlegges i denne handlingsplanperioden og hvilke som bør vente til neste.  Dette er oppsummering av de avklaringene som ble gjort under punkt 2.3 Bestemme innsatsområder i gjeldende og påfølgende planperiode.

Hvert av de valgte innsatsområdene redegjøres for separat i et eget underkapittel eller eget kapittel hvor det gis:

 • En kort faglig begrunnelse for betydningen av innsatsområdet.
 • Konkrete mål/delmål for hva som ønskes oppnådd.
 • Tiltakene gjengis fortløpende. For hvert tiltak eller flere innen samme tema, gis en kort forklaring om behovet for tiltaket eller tiltakene. Her kan det også vises til tjenester/tiltak som allerede eksisterer og som har betydning for gjennomføringen av det nevnte tiltaket.

For hvert tiltak anføres det inn hvem som er ansvarlig for at tiltaket igangsettes, samt aktuelt tidspunkt eller tidsperiode for iverksettelse og implementering

Implementeringen krever at kommunens ansatte, samarbeidspartnere og innbyggere får god og tilstrekkelig informasjon om innholdet i handlingsplanen og den betydningen den vil få for voldsarbeidet i tjenestene og hjelpetilbudet til utsatte og andre berørte. Se punkt 4.4 Informasjon.

 

Lederne i de aktuelle tjenestene er nøkkelpersoner i implementeringsarbeidet. I tillegg kan en ressursgruppe være viktig for å understøtte at implementeringen av planen skjer på alle nivåer i kommunen og slik det er foreslått i punkt 4.3 Ressursgruppe.

De fleste handlingsplanene er elektroniske og kan derfor lenkes til sider som har oppdatert lovverk relatert til vold i nære relasjoner slik vi viser til under Lovverk og Menneskerettslige forpliktelser.

 

Det kan være at enkelte lover ønskes fremhevet spesielt i den kommunale handlingsplanen. For øvrig anbefales det å lenke til lovverket til andre nettsteder, f.eks. til denne veilederen.

Det kan være nyttig med en oversikt/tabell med opplysninger til aktuelle samarbeidspartnere, ressurspersoner eller sentre som er spesielt relevante for å gi tjenester til barn eller voksne som utsettes for eller utøver vold i nære relasjoner. Det kan være telefonnummer til lokale og regionale ressurser, men også nasjonale hjelpetelefoner eller spørsmål/svartjenester hvor også ansatte kan søke råd eller anbefalinger.

 

Siden «Hjelpetilbud ved vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og voldtekt» på dinutvei.no gir god oversikt over både lokale og nasjonale tilbud.

 

Arbeidet med punkt 2.1 Kartlegging, vil vise aktuelle interne og eksterne kontakter som allerede finnes. I tillegg vil satsingsområdene vise om det er behov for å utvide denne listen.

Under «Ressurser» i menyen til venstre viser vi til et utvalg av dokumenter, nettsteder etc. som kan være aktuelle å ta med i den kommunale handlingsplan.

Her kan det vises til noen sentrale dokumenter, som under Nasjonale føringer. I tillegg kan det lenkes til andre kommunale planer eller strategidokumenter som har betydning for det kommunale voldsarbeidet, f.eks. folkehelseplaner som har inkludert tiltak med relevans for voldsarbeidet.

Referanselisten er en oversikt over kilder som er benyttet i utarbeidelsen av handlingsplanen. Eventuelt kan fotnoter med kildehenvisning skrives fortløpende i teksten.