1.3 Forankring og mandat

Erfaring tilsier at arbeidet med kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner må være politisk forankret og med et tydelig mandat. Den administrative ledelsen i kommunene har det overordnede ansvaret for at mandatet blir iverksatt med de nødvendige rammer for et godt planarbeid.

Forankring

En viktig premiss før handlingsplanarbeidet begynner, er å avklare hvor i det kommunale planhierarkiet planen skal plasseres. Les mer om planhierarket på KS’ nettside «Planarbeidet».

For at handlingsplanen skal forplikte politikere, administrasjonen og tjenestene, bør beslutningen om å utarbeide eller revidere handlingsplanen inngå som en del av kommunens planstrategi, i henhold til plan og bygningsloven (PBL) kapittel 10.

Kommunens planstrategi gjennomgås av politikerne etter hvert valg og skal omfatte strategiske valg knyttet til kommunens samfunnsutvikling. Temaplaner, som handlingsplan mot vold i nære relasjoner, bør inngå i kommuneplanens samfunnsdel, fordi disse har årlig rapporteringsplikt til politikere og skal tas opp til vurdering etter hver fireårs periode, jf. PBL kapittel 11 og slik det er beskrevet på planlegging.no.

Når planarbeidet involverer interkommunale og statlige ressurser innebærer dette at planarbeidet må forankres på flere administrative og/eller politiske nivåer. Eksempel på interkommunale tiltak er overgrepsmottak, krisesentre, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) m.fl. Statlige tiltak kan være polititjenesten, deler av flyktningetjeneste m.fl.

Mandat

Når det foreligger en politisk beslutning om at en handlingsplan skal utarbeides, vil kommunens administrasjon på bakgrunn av det politiske mandatet, iverksette det videre arbeidet. Det innebærer bl.a. å opprette en arbeidsgruppe og bestemme hvem som skal lede arbeidet, samt å fastsette tidsplan, budsjett og ramme for bruk av arbeidstid for dem som deltar i arbeidsprosessen.

Referanser

  1. Plan- og bygningsloven (2008). Lov om planlegging og byggesaksbehandling (LOV-2008-06-27-71). Lovdata. Hentet 17.02.2022.
  2. Kommunal- og distriktsdepartementet. (2021, 24.februar). Kommunale planoppgaver. Regjeringen. Hentet 18.02.2022.