4.2 Vedtak i kommune-/bystyre.

Hvilken politisk og praktisk betydning handlingsplanen får avhenger av om det gis rapporteringsplikt på planen og om tiltakene får nødvendig finansiering.

Rådmannen fremmer saken for kommune-/bystyret etter at planen har vært til behandling i de aktuelle politiske utvalgene og de lovpålagte rådene. I saksframlegg vil det framgå:

  • Hvordan de innkomne uttalelsene til handlingsplanforslaget har blitt vurdert
  • Hvilken betydning forslagene er tillagt
  • Hvordan tiltakene ivaretar nasjonale og kommunale hensyn, ev. også regionale hensyn.
  • Hvordan handlingsplanen skal implementeres og hvem som skal ha ansvar for at tiltakene iverksettes
  • Hvordan implementeringen skal finansieres

Det politiske vedtaket om godkjenning av planen må:

  • Tidfeste planperioden (vanligvis på fire år).
  • Inkludere retningslinjer og ansvar for rapportering og evaluering av tiltakene.
  • Tidfeste når og hvordan handlingsplanen skal evalueres slik at planen er revidert, fornyet eller under omarbeidelse når handlingsplanperioden utløper.