4.3 Ressursgruppe

Ledergruppen og den enkelte leder har ansvaret for at tiltakene implementeres i henhold til den vedtatte handlingsplanen. For å sikre at implementeringen prioriteres gjennom hele handlingsplanperioden, kan det styrke arbeidet å trekke «nøkkelmedarbeidere» aktivt inn i dette arbeidet.

Det anbefales å etablere en ressursgruppe hvor oppgavene kan være å:

  • følge med på at tiltakene implementeres iht. vedtatt handlingsplan.
  • gi informasjon og råd om hvordan tiltakene kan implementeres i tjenestene.
  • bidra i planlegging og gjennomføring av kompetansehevende tiltak som f.eks. ved konferanser eller fagdager.
  • gi innspill til innhold i opplæringen av nyansatte.
  • gi innspill om aktuelle e-læringsressurser for oppdatering av ansatte i tjenestene.

Sammensetning av ressursgruppen:

Rammer for ressursgruppen:

  • Administrasjonen må beskrive funksjon, oppgaver og ressurser for gruppens arbeid for en avgrenset tidsperiode.  
  • Gruppen bør møtes jevnlig, minst en gang i halvåret.