Sentrale dokumenter og nettsteder

For å lykkes med å bekjempe vold i nære relasjoner må innsatsen være helhetlig og samordnet.

  • Veileder for helse- og omsorgstjenesten arbeid med vold i nære relasjoner. Veilederen omhandler vold mot både barn og voksne, og dekker både utsatte og utøvere. Den er utviklet av NKVTS.
  • Dinutvei.no – nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner. Veiviseren retter seg mot både utsatte, utøvere, pårørende og personer som møter utsatte eller utøvere gjennom sitt arbeid med vold i nære relasjoner og gir blant annet oversikt over lokale og nasjonale hjelpetilbud.
  • TryggEst – vern av risikoutsatte voksne – bidrar å forhindre, avdekke og håndtere vold mot voksne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

For flere relevante og sentrale dokumenter, se nasjonale føringer.