1.1 Initiativ

I utgangspunktet kan hvem som helst i kommunen ta initiativ til å utarbeide en kommunal handlingsplan. For det videre arbeidet med handlingsplanen er det avgjørende at initiativet følges opp med en politisk beslutning.

Initiativ til å utarbeide en kommunal handlingsplan kan være et resultat av statliger føringer eller at man lokalt har sett utfordringer og erfart behov som krever overblikk og helhetlige løsninger. Initiativ kan komme fra:

  • Politisk/administrativ ledelse
  • Ledere og fagansatte i kommunens tjenester
  • Ideelle eller frivillige tiltak, pressgrupper eller enkeltpersoner

Avhengig av hvem som tar initiativet, må initiativtakerne på egen hånd eller i samråd med politisk/admistrativ ledelse utarbeide et saksframlegg til kommune-/bystyre som begrunner behovet for en handlingsplan ut fra fenomenkunnskap, sentrale føringer og lokale forhold. 

Vi fraråder å gå videre i arbeidet med en handlingsplan før det foreligger en politisk beslutning som sørger for at prosessene for å utarbeide en handlingsplan mot vold i nære relasjoner er godt forankret med et tydelig mandat, jf. punkt 1.3 Forankring og mandat.

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har en sentral rolle i å støtte og veilede kommunene i arbeidet mot vold i nære relasjoner – bruk dem!

Les mer om årsaker, omfang og konsekvenser av vold i nære relasjoner

Se også under «Ressurser» i menyen.