2.5 Kompetanse og kunnskap

For å oppnå de gitte målsetningene, bør det lokale tjenesteapparatet ha god kunnskap om vold i nære relasjoner som fenomen. Det gir den enkelte og tjenestene handlingskompetanse og handlingsberedskap ved mistenkte eller bekreftede voldshendelser.

Som en del av handlingsplanen bør det utarbeides en kompetanseplan for tjenestene som gjenspeiler de valgte innsatsområdene. Alternativt kan kompetansetiltakene som er beskrevet i handlingsplanen inkluderes i en allerede eksisterende kompetanseplan.

  • Det regionale ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) kan kontaktes for bistand til å få oversikt over aktuelle nettressurser og for kompetansehevende tiltak for de som i sitt arbeid møter mennesker som utøver og utsettes for vold i nære relasjoner.
  • At medarbeidersamtaler inkluderer spørsmål om den ansattes kunnskap og kompetanse knyttet til ansvar og innhold i tjenestene til voldsutsatte
  • At nyansettelser vektlegger kunnskap og/eller erfaring med voldsarbeid som kan styrke gjennomføringen av satsingsområdene i handlingsplanen og i egen tjeneste.
  • Inkludere tiltak i kompetanseplanen for å forebygge utbrenthet hos ansatte som bistår utsatte, utøvere og andre berørte.

Referanser

  1. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. (u.å). Om RVTS. Hentet 07.01.2022.