2.1 Kartlegging

Før arbeidsgruppen går videre med å avklare innsatsområder og målgrupper, er det nødvendig med en kartlegging av kommunens demografi, eksisterende hjelpetilbud og planverk.

Begynn med å kartlegge og utarbeide en oversikt over følgende områder:

 • Situasjonsbeskrivelse:
  • Kommunens demografi; antall innbyggere, alderssammensetning og etnisitet.
  • Antatt forekomsttall basert på lokale eller nasjonale undersøkelser.
  • Eksisterende hjelpetilbud for utsatte, utøvere og andre berørte.
  • Hvordan hjelpetilbudene blir benyttet, f.eks. krisesenter, ATV, m.fl.
  • Samarbeidet mellom interne og eksterne hjelpetilbud og frivillige organisasjoner.
  • Rutiner for samarbeid med brukerne.
  • Hvilke tilbud kommunen har til risikoutsatte grupper.
  • Hvilket fokus kommunen har på forebyggende tiltak; grupper og temaer.
  • Hvilke områder av voldsarbeidet som har prioritet.
  • Hvilke områder som må styrkes.
  • Tiltak rettet mot ansatte samt kompetanseplaner i de ulike tjenestene.
 • Tilstøtende planer/prosjekter/tiltak som har betydning for utvikling av handlingsplanen
 • Er det retningslinjer/anbefalinger for hvilket format/mal som skal brukes for kommunale planer?

For kommuner med samisk befolkning skal dette særlig vektlegges gjennom de nevnte punktene i situasjonsbeskrivelsen. For mer informasjon se innsatsområde 4 i den nasjonale handlingsplanen «Frihet fra vold».

Kartleggingsverktøy

I tillegg til den informasjonen som kan hentes lokalt fra ulike etater og instanser, kan også en del informasjon om situasjonen i den enkelte kommune hentes ut fra sentrale statistikker og oversikter. Nedenfor følger en oversikt over ulike kartleggingsverktøy som kan benyttes i denne delen av prosessen.

Generell informasjon om kommunen kan finnes på Statistisk Sentralbyrås nettsider KOSTRA: https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra

Informasjon om voldsutsatthet blant ungdom (elever i ungdomsskole og videregående skole) i kommunen kan finnes på Velferdsinstituttet NOVAS Ungdatarapporter: Rapporter – Ungdata.

Informasjon om antall anmeldelser for vold og mishandling i kommunen kan finnes på Statistisk sentralbyrås statistikkbank tabell 08487: https://www.ssb.no/statbank/table/08487

Her finnes tall og statistikk på ulike områder, som barnevern, vold og overgrep og nedsatt funksjonsevne: Statistikk og analyse (bufdir.no)

IS-24/8 er en årlig kartlegging av kommunalt psykisk helse- og rusarbeid som foretas av SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet. Den gir en oversikt over viktige satsningsområder, og har de siste årene hatt et eget kapittel om selvmord, selvskading, overdose, vold og overgrep. Rapporten fra 2020 kan leses her. 

Kommunefakta gir rask overordnet informasjon om en kommune, på temaene befolkning (og befolkningssammensetning), bolig, arbeid og utdanning, kultur, helse og kommunens økonomi.

Kommunene fører statistikk og tildeler tjenester basert på «Individbasert helse- og omsorgsstatistikk» (IPLOS). Tallene knyttet til disse registreringene publiseres på ulike måter.
SSB har sin egen hovedside for denne statistikken, samt at Helsedirektoratet også har sin publiseringsplattform.

På IMDi sine hjemmesider finnes tall og statistikk om befolkningssammensetning og integrering i Norge. Statistikken kan deles inn på kommunenivå.

Brukerplan er et verktøy som kan brukes i kartleggingen av omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikken og/eller psykiske helseplager blant kommunens helse-, omsorgs-, og velferdstjenester brukere over 16 år.