1.5 Fokus på prosess

Prosessen fram til ferdig handlingsplan er en viktig del av handlingsplanarbeidet. Erfaring tilsier at det er vel verdt å investere god tid i prosessen. Det vil gjøre det enklere å skrive ut planen og legger grunnlaget for å få den implementert.

Spesielt viktig er å investere tid i arbeidet med å kartlegge (jf. punkt 2.1 Kartlegging) og det å involvere andre aktører, både statlige, fylkeskommunale, kommunale og ideelle og frivillige samt ulike råd og brukere/brukergrupper i alle deler av prosessen. På den måten sikres en god forankring av planarbeidet på alle nivåer i kommunen og arbeidet med å implementere planen styrkes.

Arbeidsgruppen bør lage en oversikt over arbeidsprosessen videre fram til planutkastet er ferdig. Forslag er:

  • oppstartseminar hvor instanser, tjenester og ideelle og frivillige organisasjoner som har betydning for kommunens voldsarbeid inviteres (se punkt 1.6 Involver relevante aktører). Innhold kan være:
    • felles faglig foredrag
    • orientere om mandatet for handlingsplanen og -arbeidet
    • brainstorming gjennom gruppearbeid
  • arbeidsseminarer for arbeidsgruppen for å diskutere framdrift, refleksjoner på prosesser internt i gruppen samt grep for å involvere og ansvarliggjøre det øvrige tjenesteapparatet i planarbeidet.
  • informasjonsmøter med ansatte i de ulike tjenestene, relevante lederfora og ev. med politiske utvalgsledere – f.eks. halvveis i arbeidsperioden og ved avslutning
  • høringsseminar når planutkastet er ferdig.