Kompetansesentre og forskning

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har en sentral rolle i å støtte og veilede kommunene i arbeidet mot vold i nære relasjoner.