2.8 Plan for evaluering

Ved utarbeidelse av mål og tiltak bør disse utformes på en måte som gjør det mulig å vurdere om de har vært hensiktsmessige og gjennomførbare slik som forventet.

For de fleste av tiltakene vil det ikke være mulig, ut fra praktiske og ressursmessige hensyn, å evaluere om de har hatt den ønskede effekten. I evalueringsarbeidet er det imidlertid viktig at det forløpende nedtegnes om tiltakene ble gjennomført i henhold til handlingsplanen og i hvilket omfang. Det kan si noe om hvor stor oppslutning det har vært om tiltakene, selv om det ikke kan si noe direkte om effektene.

Det bør i tillegg til sluttevaluering, være en midtveis-evaluering, se punkt 2.7 Plan for implementering.

Områder som bør vurderes for evaluering allerede under utarbeidelse av tiltakene – se del 4 om implementering og oppfølging, punkt 4,5.