Lovverk

De lovpålagte pliktene gir klare føringer for kommunens voldsarbeid og rettigheter for innbyggerne.

Lovverk knyttet til helse og omsorgssektoren

Dette lovverket er godt beskrevet i NKVTS’ veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner.

Øvrig relevant lovverk

Lovverk på overordnet nivå
Samarbeid og samordning
Fapersonell
Brukerrettigheter

Samarbeid og samordning

I 2021 vedtok Stortinget «Lov om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator», hvis formål er å styrke oppfølgingen av barn og unge og deres familier. Lovforslaget, fremmet av Kunnskapsdepartementet, har som fokus å styrke reglene rundt samarbeid og individuell plan. I tillegg innføres en samordningsplikt for kommunene ved ytelse av velferdstjenestene, rett til barnekoordinator og utvidelse av helse- og omsorgstjenestenes ordning med lovpålagte samarbeidsavtaler. Nedenfor ligger en oversikt over lovverket omfattet av lovendringen relevant for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Fagpersonell

Fagpersonell er etter loven bundet av taushetsplikt. Samtidig har fagpersonell et personlig ansvar og en lovpålagt plikt til å være oppmerksomme på og melde fra om forhold der barn utsettes for vold, overgrep eller annen form for omsorgssvikt. I lovverket gjenspeiles denne plikten gjennom opplysningsplikt. I tillegg er fagpersonell, i likhet med alle andre, bundet av avvergingsplikt jf. § 196 i Straffeloven som gjelder både overfor barn og voksne. Nedenfor ligger en oversikt over gjeldende lovverk for fagpersonell blant de ulike instansene.

Brukerrettigheter

I møtet med brukere i tjenesteapparatet er det viktig at de gjøres bevisste over hvilke rettigheter de har, samt at de henvises til en annen aktuell instans ved behov. Nedenfor kan du lese mer om de ulike rettighetene, blant annet retten til stønad, individuell plan, bistandsadvokat og erstatning. Etter endringene i velferdstjenestelovgivningen, inngår retten til individuell plan i flere av lovparagrafene knyttet til «Samarbeid og samordning».