2.2 Avklare innsatsområder og målgruppe

Ulike perspektiver fra aktører involvert i prosessen vil bidra til å avklare innsatsområder og målgruppe. Dette kan utdype kartleggingen av lokale forhold og være et godt utgangspunkt for å velge innsatsområdene.

Arbeidsgruppens medlemmer vil være ansatte i ulike tjenester og bringe inn ulike perspektiver på hva som bør vektlegges i handlingsplanarbeidet. Dette bidrar til å utdype kartleggingen av lokale forhold, og fungerer godt som utgangspunkt for å videre velge innsatsområder i planen. I tillegg vil innspill fra ledere, referansegruppen, råd, utvalg og ressursmiljøer bidra til at enkelte områder fremstår som et aktuelt innsatsområde for handlingsplanen.

Det kan være nyttig å vurdere om ett eller flere av de overordnede satsingsområdene til den nasjonale handlingsplanen «Frihet fra vold» kan nyttes som kategorisering i den kommunale planen. Innsatsområdene er (lett omskrevet):

  1. Målrettet forebygging
  2. Likeverdig og sammenhengende bistand
  3. Effektiv beskyttelse
  4. Bedre forebygging og bekjempelse av vold og overgrep i samiske samfunn
  5. Kriseberedskap i kommunen
  6. Styrket samarbeid: Interne og eksterne offentlige tjenester, og med sivilsamfunnet.

På tvers av innsatsområdene må det ligge et særlig fokus på forebygging og håndtering av vold og overgrep i risikoutsatte grupper, og hvordan kommunen bedre kan imøtekomme deres behov i møtet med hjelpeapparatet.