Hva er en handlingsplan og hvorfor skal vi ha det?

En handlingsplan er et viktig verktøy for å bekjempe vold i nære relasjoner, og for å bedre tilbudene både til dem som utsettes for vold, til dem som utsetter andre for vold samt til andre berørte.

Vold i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både barn, unge og voksne er utsatt for vold og overgrep fra nærstående personer. Skadevirkningene kan være mange og alvorlige.

Arbeidet med vold i nære relasjoner forutsetter en bred tilnærming og innebærer tiltak rettet både mot dem som utsettes for vold, dem som utsetter andre for vold og mot andre som på ulike måter berøres av volden.

Vold i nære relasjoner er således et komplisert og komplekst problemområde som krever innsats fra mange av velferdstjenestene. En handlingsplan innebærer en helhetlig tilnærming og bidrar til at kommunens innsatser og ressurser koordineres og utnyttes best mulig ved å

  • sette fokus på hvor det er et behov for innsats innenfor kommunens voldsarbeid
  • styrke og samordne kompetanse i kommunens tjenesteapparatet
  • styrke og samordne det tverrfaglige arbeidet i kommunen

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har en sentral rolle i å støtte og veilede kommunene i arbeidet mot vold i nære relasjoner – bruk dem!

En gjennomtenkt handlingsplan bidrar til å sikre at kommunen oppfyller lovens krav om å forebygge, avdekke og håndtere voldssaker. Se for øvrig sidene: